كتاب “آمريكا از ديدگاه امام خميني” + دانلود

اين مجموعه كه در چهارده فصل و يك ضميمه تهيه گرديده است ، تاريخچه اى از فعاليتها و دخالتهاى آمريكا در منطقه و كشور ايران ، شناخت عوامل و طرفداران آن ، سياستهاى مرموز و پيچيده استكبار براى شكست نظام اسلامى و از همه مهمتر استراتژى مبارزه با آمريكا از ديدگاه امام خمينى قدس سره الشريف را ترسيم مى كند، سخنان امام راحل قدس سره الشريف مى تواند بهترين دستورالعمل و راهگشاى نسل حاضر جهت شناخت و مبارزه با ام الفساد قرن و سياستهاى شيطانى او باشد.

لینک دانلود: آمریکا از دیدگاه امام خمینی

حضرت امام قدس سره الشريف كه مبارزات اسلامى خود را عليه رژيم ستمشاهى آغاز كرده بود، رسما رويارويى خود را على رغم تهديدات گوناگون عليه آمريكا شروع نمود و در مدت بيش از 30 سال مبارزه عليه كفر و استكبار جهانى با ژزف انديشى ، بينش عميق و بصيرت كافى در برابر هر گونه توطئه و دسيسه آمريكا و ايادى آن قد برافراشت و مسلمانان و مستضعفان جهان را با فرياد بيدار باش به هوشيارى دعوت كرد.

http://aavanehi.persianblog.ir ZION. ORSHALIM . MOOSA . TELMOOD . LABI .  . KHAKHAM . KABALA .  ???? . ???????? . ???????? . ????? . ???? . ????? . ????? ???????? . ????? . ?????? . ?????? . ?????? ????? . ?????? ????? ?????? . ?? ?? ? . ??????? . ??????? .?????? . ???????? . ?????

امام با حفظ اصول و انديشه ناب اسلامى نه شرقى و نه غربى ضمن انتقاد و حمله به سياستهاى مزورانه شوروى سابق به اين نكته ظريف و دقيق و قوف كامل داشت كه اكثر توطئه هاى منطقه اى و جهانى عليه مستضعفان و مسلمانان جهان توسط آمريكا سازماندهى مى شود از اين رو به هنگام كمكهاى تسليحاتى شوروى سابق به عراق فرمود: «آمريكا شوروى را هم بازى داده است»

اين مجموعه كه در چهارده فصل و يك ضميمه تهيه گرديده است ، تاريخچه اى از فعاليتها و دخالتهاى آمريكا در منطقه و كشور ايران ، شناخت عوامل و طرفداران آن ، سياستهاى مرموز و پيچيده استكبار براى شكست نظام اسلامى و از همه مهمتر استراتژى مبارزه با آمريكا از ديدگاه امام خمينى قدس سره الشريف را ترسيم مى كند، سخنان امام راحل قدس سره الشريف مى تواند بهترين دستورالعمل و راهگشاى نسل حاضر جهت شناخت و مبارزه با ام الفساد قرن و سياستهاى شيطانى او باشد.


آخرین اخبار

+‬‏